गोदावरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
अत्तरिया,कैलाली,प्रदेश न. ७ नेपाल
सम्पर्क फोन: +९७७ ६१ ५२११०५, ५२५३४०, ५२११०४, ५२१४६०
इमेल : mungodawari@gmail.com
वेबसाइट: www.godawarimunkailali.gov.np

सम्पर्क